Regulamin warsztatów

REGULAMIN WARSZTATÓW

(uczestnictwa w warsztatach realizowanych w ramach Octopus Film Festival 2022)

§ 1

Organizatorem warsztatów scenariuszowych z Marcinem Ciastoniem, odbywających się w Gdańsku w terminie 3 – 6 sierpnia 2022 r. (zwanych dalej „Warsztatami”) jest Stowarzyszenie Velvet Spoon z siedzibą przy ulicy Obrońców Wybrzeża 4B/7, 80-398 Gdańsk, NIP: 5842773886.

§ 2

Osoby uczestniczące w Warsztatach mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”), udostępnionym na stronie internetowej  Organizatora.

§ 3

 Uczestnictwo w Warsztatach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 4

Uczestnictwo w Warsztatach osób, które nie mają ukończonych 18 lat, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez osoby, które sprawują nad nimi opiekę prawną.

§ 5

Liczba miejsc na Warsztatach jest ograniczona. Do grupy warsztatowej zostanie przyjętych 10 osób na podstawie przesłanych synopsisów filmów. Zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz   2-stronicowy synopsis filmu fabularnego należy przesłać na adres: info@octopusfilmfestival.com do 17 lipca 2022 r.

Kryterium przyjęcia na Warsztaty jest opinia prowadzącego warsztaty – Marcina Ciastonia.

§ 6

Organizator skontaktuje się z zakwalifikowanymi uczestnikami do dnia 25 lipca. Uczestnictwo w warsztatach jest możliwe po uiszczeniu przez Uczestnika opłaty w wysokości 360 zł brutto.

§ 7

Organizator nie pokrywa kosztów podróży, zakwaterowania ani wyżywienia uczestników.

§ 8

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i fotograficznych powstałych w czasie trwania warsztatów na potrzeby promocyjne i informacyjne Organizatora. Uczestnicy warsztatów zgadzają się na to, że ich wizerunek może zostać utrwalony poprzez fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu w materiale promującym Octopus Film Festival na czas nieokreślony.

§ 9

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

§ 10

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu i harmonogramie Warsztatów.

§ 11

 Nadesłanie zgłoszenia na warsztaty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Osoby zgłaszające się do udziału w warsztatach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia naboru i organizacji warsztatów.