Regulamin sprzedaży biletów

REGULAMIN SPRZEDAŻY ONLINE BILETÓW I KARNETÓW W RAMACH OCTOPUS FILM FESTIVAL 2022

§ 1 

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – Regulamin sprzedaży online biletów i karnetów Octopus Film Festival 2022 określający zasady i warunki sprzedaży internetowej karnetów oraz biletów na Wydarzenia.
 2. Organizator – Stowarzyszenie Velvet Spoon z siedzibą przy ulicy Obrońców Wybrzeża 4B/7, 80-398 Gdańsk, NIP: 5842773886.
 3. GoOut – firma GoOut Sp. z o.o., operator sprzedaży biletów i karnetów.
 4. Festiwal – Octopus Film Festival 2021, organizowany przez Organizatora.
 5. Uczestnik/Kupujący – osoba fizyczna, która na podstawie zakupionego biletu lub karnetu nabywa możliwość uczestnictwa w Wydarzeniach w ramach Festiwalu.
 6. Wydarzenia – pokazy filmowe odbywające się w ramach Festiwalu.
 7. Bilet – bilet na pojedyncze Wydarzenie, zakupiony online, dostarczony Uczestnikowi drogą elektroniczną w postaci pliku PDF, posiadający unikatowy kod weryfikacyjny; nazywany również “biletem elektronicznym”.
 8. Karnet – bilet uprawniający do udziału w wybranych Wydarzeniach w ramach Festiwalu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Wejściówka – bilet uprawniający posiadacza karnetu do udziału w konkretnym Wydarzeniu. Możliwość pobierania bezpłatnych wejściówek przysługuje tylko Uczestnikom, którzy zakupili karnet. 
 10. Sprzedaż online – sprzedaż karnetów oraz biletów na Wydarzenia w ramach Festiwalu dokonywana za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.octopusfilmfestival.com, strony www.goout.net lub poprzez aplikację Goout.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady nabywania oraz funkcjonowania biletów i karnetów w ramach Festiwalu. 
 2. Sprzedaż biletów online w imieniu Organizatora prowadzi firma GoOut Sp. z o.o.
 3. Ceny podane przy każdym bilecie i karnecie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto zawierającymi należne podatki (w tym podatek VAT) oraz są wiążące w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
 4. Uczestnik dokonując zakupu biletu lub karnetu zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu.

§ 3

Zasady nabywania biletów

 1. Liczba biletów na dane Wydarzenie jest ograniczona i ich sprzedaż trwa do wyczerpania puli.
 2. Ceny biletów na Wydarzenia są zróżnicowane. Szczegółowe informacje na temat cen biletów na poszczególne Wydarzenia dostępne są na stronie Festiwalu w zakładce “Bilety”.
 3. Bilety można kupić wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.octopusfilmfestival.com lub poprzez stronę i aplikację GoOut.
 4. Kupujący po potwierdzeniu przyjęcia płatności otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej załącznik z biletem elektronicznym oraz indywidualnym kodem.  Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.

§ 4 

Zasady funkcjonowania biletu

 1. Bilet upoważnia Uczestnika do udziału w wybranym Wydarzeniu.
 2. Uczestnik w momencie wejścia na Wydarzenie zobowiązany jest do okazania biletu w formie elektronicznej lub w formie wydruku, czytelnego na tyle, by możliwe było odczytanie kodu za pomocą skanera biletów.

§ 5 

Zasady nabywania karnetów

 1. Liczba karnetów jest ograniczona i ich sprzedaż trwa do wyczerpania puli.
 2. Karnety można kupić wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.octopusfilmfestival.com lub poprzez stronę i aplikację GoOut.
 3. Kupujący po potwierdzeniu przyjęcia płatności otrzymuje na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej załącznik z biletem elektronicznym (dowód zakupu karnetu) oraz indywidualnym kodem. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.

§ 6 

Zasady funkcjonowania karnetu

 1. Karnet jest imienny. Z jednego karnetu może korzystać tylko jedna osoba. 
 2. Posiadacze karnetów wymieniają dowód zakupu karnetu (w formie elektronicznej lub w formie wydruku, czytelnego na tyle, by możliwe było odczytanie kodu za pomocą skanera biletów) na opaskę. Dodatkowo posiadacze karnetów otrzymają festiwalową torbę z autorską grafiką.  Karnety można wymienić na opaski wyłącznie osobiście w miejscu określonym przez Organizatora (Punkt Info, ul. Elektryków) od pierwszego dnia trwania Festiwalu w godzinach działania Punktu Info. 
 3. Karnet upoważnia Uczestnika do pobrania Wejściówek na wybrane Wydarzenia (wszystkie seanse w ramach Festiwalu poza pokazami specjalnymi i Seansem Ukrytym).
 4. Uczestnik w momencie wejścia na Wydarzenie zobowiązany jest do okazania opaski oraz Wejściówki w formie elektronicznej lub w formie wydruku, czytelnego na tyle, by możliwe było odczytanie kodu za pomocą skanera biletów.
 5. Możliwość pobierania Wejściówek kończy się o godz. 16.00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie Wydarzenia. Po tej godzinie cała pula wolnych miejsc trafia do sprzedaży jako pojedyncze bilety.
 6. Karnet uprawnia Uczestnika do udziału w wybranych Wydarzeniach pod warunkiem dostępności miejsc na sali i po dokonaniu odpowiedniej rezerwacji online (Wejściówka).
 7. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi możliwości udziału we wszystkich Wydarzeniach dostępnych w ramach karnetu – liczba miejsc na seansach jest ograniczona i obowiązuje kolejność rezerwacji dokonywanych poprzez stronę organizatora lub aplikację GoOut. 
 8. Zgubienie opaski lub inny przypadek utraty karnetu jest równoznaczny z utratą uprawnienia do uczestnictwa w Festiwalu na ich podstawie. Sprzedający nie przewiduje możliwości wydawania duplikatów karnetów.

§ 7 

Prawo odstąpienia

Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są usługi związane z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; tym samym odstąpienie od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku zakupu online biletu na Wydarzenie.

§ 8 

Zwrot biletów i karnetów

 1. Karnety zakupione online nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem odwołania Festiwalu.
 2. Bilety zakupione online nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem odwołania Wydarzenia.
 3. Informacja o Wydarzeniach odwołanych oraz o zmianie repertuaru zostanie wysłana na adres e-mail podany w formularzu zamówienia online. W przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie powyższych informacji do Kupującego.
 4. Sprzedający nie prowadzi wymiany biletów. 

§ 9 

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia karnetów lub/i biletów Kupujący może składać w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres agata.myga@octopusfilmfestival.com.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Kupującego oraz adres e-mail Kupującego.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 5. O decyzji Organizatora Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Organizator udostępnia za pośrednictwem strony internetowej www.octopusfilmfestoval.com.  
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze Festiwalu.  
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, przy czym wszystkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie internetowej Festiwalu. 
 5. Kwestie sporne rozstrzygane będą przez Organizatora.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.07.2022 r.